JOIN US

 

 

สวัสดิการและผลตอบแทน

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพิจารณาการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนแก่พนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมตามผลการปฎิบัติงานของตนและสอดคล้องกับผลประกอบการของธุรกิจ โดยบริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด มีผลตอบแทนที่หลากหลาย ทั้งผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินและผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

 


 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด ให้การสนบสนุนด้านการศึกษาแก่บุตรของพนักงาน โดยจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานที่กำลังศึกษาในระดับอนุบาลถึงมัธยมเป็นประจำทุกปี

 


 

กองทุนสวัสดิการ 7 กรณี

 


 

การตรวจสุขภาพประจำปี

 


 

งานเลี้ยงครบรอบการก่อตั้งบริษัท

 


 

งานกีฬาสี

 


 

กิจกรรมแบ่งปันให้น้อง

 


 

ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี

 


 

เราจัดกิจกรรมสัมมนา ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพักผ่อนประจำปี และมีกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมให้แก่ พนักงานอีกด้วย

 


 

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด มีการมอบสวัสดิการด้านอาหารกลางวันให้แก่พนักงาน ที่โรงงานสมุทรสาคร วันจันทร์ – วันศุกร์

 


 

การฝึกอบรมและศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด เล็งเห็นถึงการพัฒนาบุคลากรของบริษัท บริษัทจึงได้มีนโยบายการ ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งการอบรมภายใน และภายนอกองค์กร รวมทั้งการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ