เยี่ยมชม โรงงาน และ LAB ต้นแบบ ระบบ Plant Factory Artificial Light PFAL (ระบบปิด) 

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด ขอขอบพระคุณ 
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมและสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
ที่ให้ความสนใจและเข้าเยี่ยมชม
LAB ต้นแบบ ระบบ Plant Factory Artificial Light PFAL (ระบบปิด) 
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงงาน บริษัท ซีวิค มีเดีย