การปลูกพืชอัจฉริยะด้วยแสงเทียมในระบบ Plant Factory (PFAL)

ภาพบรรยากาศ 
กิจกรรมอบรม สัมมนา “เทคโนโลยีอัจฉริยะ”
คุณ ณัฐพล เอี่ยมวงศ์ศานติ์ (ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด) 
ได้ร่วมเป็นวิทยากร
ในหัวข้อ "การปลูกพืชอัจฉริยะด้วยแสงเทียมในระบบ Plant Factory (PFAL)"
วันที่ 1 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุม นิลกาฬ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย