เยี่ยมชม โรงงาน และ LAB ต้นแบบ ระบบ Plant Factory Artificial Light PFAL (ระบบปิด)

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด ขอขอบพระคุณ

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองบัญชาการกองทัพไทย

และเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรปศุสัตว์และชลประทาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ที่ให้ความสนใจและเข้าเยี่ยมชม

โรงงาน และ LAB ต้นแบบ ระบบ Plant Factory Artificial Light PFAL (ระบบปิด)

วันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ โรงงาน บริษัท ซีวิค มีเดีย